Katolicy.eu

Jan Paweł II – Francja

 

         8.10.1988 r. Ojciec Św. Jan Paweł II przybył po raz czwarty do Francji. Była to jego już 40 pielgrzymka apostolską. Papieski biograf Marek Latasiewicz oceniał: głównym celem (...) było odwiedzenie instytucji europejskich, mających swe siedziby w Strasburgu.

         Pierwszego dnia pobytu na francuskiej ziemi, Jan Paweł II spotkał się z prezydentem Francji Francois Mitterandem, po czym wystąpił w Radzie Europy. Zgromadzonym politykom tłumaczył wówczas:  Biblijna wizja człowieka pozwoliła Europejczykom rozwinąć głębokie poczucie godności osoby ludzkiej, pozostającej podstawową wartością także dla tych, którzy nie wyznają żadnej wiary religijnej. Kościół stwierdza, że istnieje w człowieku świadomość, której nie można sprowadzać do oddziałujących na nią warunków. Jest to świadomość zdolna do poznania swej godności i otwarcia się na absolut, świadomość będąca źródłem fundamentalnych wyborów, którymi kieruje poszukiwanie dobra - zarówno dobra innych, jak i własnego; świadomość ta jest miejscem odpowiedzialnej wolności.  

To prawda, że powstało wiele błędnych kierunków i chrześcijanie zdają sobie sprawę, że także mieli w tym swój udział. Miejsce osoby, jako jedynego podmiotu praw i obowiązków, często zajmowała jednostka zniewolona przez egoizm, uważająca siebie za cel sam w sobie. Z drugiej strony przesadne uprzywilejowanie grupy, narodu czy rasy mogło prowadzić do ideologii totalitarnych i niosących śmierć. Poniekąd wszędzie materializm praktyczny lub teoretyczny nie uznał natury duchowej człowieka i dramatycznie zredukował motywy jego egzystencji. Jest chlubą demokracji, że stara się zorganizować społeczność tak, by w każdej osobie nie tylko respektowano to wszystko, czym ona jest, ale by również mogła, uczestnicząc we wspólnym dziele, korzystać ze swej wolnej woli.

Swoje historyczne przemówienia Jan Paweł II zakończył słowami: przybyłem dzisiaj, by stanąć przed pierwszym w świecie międzynarodowym zgromadzeniem parlamentarnym, i wiem, że zwracam się do kompetentnych przedstawicieli tych, którzy pozostają wierni swym źródłom, którzy chcieli się połączyć, by świadczyć o jedności i aby otworzyć się na inne narody ze wszystkich kontynentów - z szacunkiem dla prawdy o człowieku. Mogę zapewnić o gotowości chrześcijan do czynnego udziału w wysiłkach waszych instytucji. Radzie życzę owocnej pracy, ażeby w jej wyniku dusza Europy stawała się coraz bardziej żywotna i szlachetna.

Tego samego dnia Jan Paweł II złożył wizytę w  w Komisji i Trybunale Praw Człowieka, celebrował Msze Św. w strasburskiej katedrze oraz spotkał się stadionie z 40 000 młodych ludzi przybyłymi z 12 krajów.

9.10.1988 r. Jan Paweł II odprawił Mszę św. na stadionie dla wiernych archidiecezji strasburskiej. Następnie spotkał się z w kościele św. Tomasza z przedstawicielami innych wspólnot chrześcijańskich oraz pozdrowił miasto na placu przed katedrą z okazji 2 000 rocznicy jego założenia.

Następnego dnia Jan Paweł II przybył do Metz. Tu odprawił Mszę św. w miejscowej katedrze, po czym udał się do Nancy, gdzie wygłosił orędzie do więźniów oraz przewodniczył liturgii słowa na placu Carnot.

 Ostatniego dnia pobytu na francuskiej ziemi, Jan Paweł II nawiedził sanktuarium w Mont SainteOdile. Następnie udał się do siedziby Parlamentu Europejskiego w Starsburgu, gdzie wygłosił przemówienie. Powiedział wówczas m.in.: Wszystkie prądy myślowe naszego starego kontynentu winny podjąć refleksję nad ponurymi konsekwencjami ewentualnego wykluczenia Boga z życia publicznego - Boga jako ostatecznego kryterium etyki i najwyższej gwarancji przeciw nadużyciom władzy człowieka. (...) Do reprezentowanych tu dziś narodów w przyszłości będą się mogły z pewnością przyłączyć także inne. Pragnieniem moim - jako najwyższego Pasterza Kościoła powszechnego, który pochodzi ze wschodniej Europy i zna aspiracje ludów słowiańskich, tego drugiego „płuca" naszej wspólnej europejskiej ojczyzny - jest to, by Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia.

Ostatnim punktem wizyty Jana Pawła II we Francji była sprawowana w Miluzie Msza św. dla wiernych z południowej Alzacji. Wieczorem Jan Paweł II odleciał do Rzymu.