Katolicy.eu

Kard. Stanisław Hozjusz, teolog.

 

Stanisław Hozjusz ur. się 5.5.1504 r. w Krakowie. W 1519 r. rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, które skończył po 5 latach stopniem bakałarza. Następnie został nauczycielem młodzieży na dworach biskupów krakowskich. W 1929 r. został wysłany na dalsze studia do Włoch które zakończył po 5 latach doktoratem z obojga praw na Uniwersytecie w Bolonii. Po powrocie do Krakowa, dzięki wstawiennictwu bpa Piotra Tomickiego został w 1538 r. sekretarzem króla Zygmunta Augusta. 5 lat później przyjął święcenia kapłańskie. W 1549 r. został bpem Chełmińskim. Bp Hozjusz posłował w imieniu króla do Ferdynanda I i cesarza Karola V, aktywnie zwalczył szerzenie się luteranizmu w swojej diecezji. W 1551 r. został bpem warmińskim i senatorem Królestwa Polskiego. W 1558 r. został wezwany przez Ojca. Św. Pawła VI, aby służyć mu radą w walce z reformacją. 2 lata później został nuncjuszem w Wiedniu, a w 1561 r. otrzymał kapelusz kardynalski. Przez dwa lata był legatem papieskim na soborze w Trydencie. W 1564 r. powrócił do kraju i w następnym roku sprowadził do Braniewa jezuitów. Tam też utworzył seminarium duchowne dla Warmii. Był pionierem reformy trydenckiej na ziemiach polskich. Przeprowadził wizytację diecezję i odbył synod.  W 1569 r. Zygmunt August wysłał go do Rzymu w celu odzyskania spadku po królowej Bonie. Ojciec św. Grzegorz XIII mianował go w 1573 r. wielkim penitencjarzem.

Hozjusz należał do najwybitniejszych teologów swojej epoki. Jego liczne działa były tłumaczone na liczne języki i wielokrotnie wznawiane. W wśród nich na plan pierwszy wysuwa się Confesisio fidei cathollicae christiana, w której podał podstawowe prawdy Kościoła katolickiego i przedstawił ich uzasadnienie. Myśl teologiczna Hozjusza skoncentrowała się wokół nauki o kościele i obronie zwłaszcza tych punktów jego nauczania, które były podważana przez reformację: prymatu papieża, charakter sakramentów, roli tradycji.

Jak pisze w Encyklopedii Katolickiej Jerzy Misiurek „Dzieła Hozjusza są świadectwem jego głębokiej wiary i umiłowania Chrystusowego Kościoła; w listach wyrażał gotowość męczeństwa za wiarę, a jednocześnie troskę o zbawienie tych, którzy przeszli na stronę reformacji luterańskiej (...). Postawa Hozjusza, a zwłaszcza jego listy kierowane do władców i innych osobistości wywarły wpływ na osłabieni protestantyzmu i uratowanie Polski dla katolicyzmu”:

Kard. Stanisław Hozjusz zmarł w opinii świętości 5.08.1579 r. w Capranica k. Rzymu i został pochowany w kościele MB na Zatybrzu w Rzymie. W 1923 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

.