KATOLICY.EU

List protestacyjny do Sejmu PRL przeciwko ateizacji młodzieży

 

 22 marca 1973 r. Episkopat Polski wystosował list protestacyjny do Sejmu PRL przeciwko ateizacji młodzieży. W liście tym biskupi wyrazili zaniepokojenie konsekwencjami przyjęcia przez VII Plenum PZPR „Tez programowych w sprawie zadań partii, państwa i narodu w dziele wychowania młodzieży”. W liście podkreślono, że pełne prawo do wychowania dzieci mają przede wszystkim rodzice, „Tezy programowe...” mają zaś za zadanie wychować dzieci polskie w ideologicznie jednostronnym programie nauczania państwowego”.

Pomimo protestów ze strony kół katolickich, Sejm PRL przyjął uchwałę, w której podkreślano konieczność wychowania młodzieży w duchu „socjalistycznej Polski”. Otworzone w tym celu utworzono Ministerstwo Oświaty i Wychowania zaczęło wprowadzać szkoły zbiorcze, z zajęciami popołudniowymi, całodziennymi. Chodziło tu wyraźnie o stworzenie warunków do totalnej indoktrynacji w duchu materializmu marksistowskiego. Podobnemu celowi służyła powołana 11.04.1973 r. Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, skupiająca wszystkie istniejące legalnie organizacje młodzieżowe, w tym ZHP.

Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński mówił 13.05.1973 r. w Krakowie:

Prawo do wychowania dzieci i młodzieży w duchu własnych przekonań religijnych i światopoglądowych mają przede wszystkim rodzice. Oni tez mają prawo do tego, aby posiadać swoje dzieci we własnej rodzinie i we własnej ojczyźnie! Tego prawa nie może im nikt odebrać! Nie istnieje na ziemi taka instancja, która miała by prawo to uczynić. A gdyby uczyniła – dopuściłaby się największego bezprawia.”