KATOLICY.EU

Abp Edward Likowski, działacz narodowy i społeczny.

 

Edward Likowski ur. się 26.09.1836 r.  we Wrześni. Uczył się w gimnazjach w Ostrowie Wlkp. i Poznaniu, gdzie w 1857 r. zdał maturę. Czując głos Bożego powołania, wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1861 r. W 1865 r. objął obowiązki profesora prawa kanonicznego i historii kościoła w Seminarium Duchownym w Poznaniu, a 2 lata później został jego retorem. Ks. Likowski towarzyszył prymasowi Ledóchowskiemu na I soborze watykańskim. W okresie prześladowań kościoła w Niemczech należał do tajnego zarządu archidiecezji i został aresztowany przez władze pruskie w 1874 r.

W 1889 r. Ojciec Święty Leon XIII prekanonizował ks. Likowskiego na bpa sufragana archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej.

Bp Likowski dostrzegał zagrożenia jakie niósł za sobą socjalizm, który – jak pisał - podkopuje „wiarę świętą i istniejący porządek społeczny”. Dlatego w specjalnym okólniku polecał duszpasterzom, aby przestrzegali „w sposób przystępny i wszystkim zrozumiały o zgubności socjalistycznych idei”. Bp Likowski propagował rozwój stowarzyszeń i bractw katolickich, inicjował i wspierał działalność charytatywną. Brał udział w założeniu zakładu dla nieuleczalnie chorych. Kierował komitetem do niesienia pomocy Królestwu Polskiemu. W 1891 r. założył katolickie stowarzyszenie rzemieślnicze. Cztery lata później utworzył w Poznaniu sodalicję mariańską.

Bp Likowski był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a w latach 1895 – 1914 jego prezesem. Przez wiele wchodził w skład dyrekcji Towarzystwa Pomocy Nauk im. Karola Marcinkowskiego. Ogłosił drukiem ponad 35 rozpraw i artykułów naukowych. Za najlepsze uchodzą prace poświęcone historii kościoła unickiego m.in. „Historia unii Kościoła ruskiego z Kościołem rzymskim”. Za działalność naukową otrzymał w 1900 r. doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1914 r. Ojciec Św. Pius X mianował go metropolitą gnieźnieńskim i poznańskim.

Abp Edward Likowski odszedł do Pana 20.02.1915 r. w Poznaniu. Jego szczątki doczesne spoczęły w kaplicy NMP w katedrze poznańskiej.