KATOLICY.EU

O. Pius Przeździedzki, generał zakonu Paulinów.

 

Józef Przeździecki ur. się 19.03.1865 r. w Krzepicach pod Częstochową. Po skończeniu studiów teologicznych w Seminarium Duchownym we Włocławku i Akademii Duchownej w Petersburgu, przyjął w 1890 r. święcenia kapłańskie. Następnie pełnił posługę profesora w Seminarium Duchownym we Włocławku. W 1892 r. wstąpił do zakonu paulinów przyjmują imię zakonne Pius.

O. Przeździecki szybko zyskał szacunek jako doskonały spowiednik i kaznodzieja. W 1895 r., za przynależność do tajnego związku księży byłych wychowanków petersburskiej Akademii Duchownej, został zesłany przez władze carskie do guberni penzeńskiej. Tu pomimo przeszkód czynionych przez władze, głosił miejscowej ludności kazania i pogadanki społeczno – religijne. Po ułaskawieniu w 1896 r. w drodze powrotnej do kraju przeprowadził w Samarze rekolekcje dla rosyjskich katolików.

W 1901 r. o. Przeździecki razem z Glicerią Witkowską założył w Częstochowie świeckie stowarzyszenie Zjednoczenie Pań o Działalności Katolickiej pod wezwaniem MB Częstochowskiej, dążące do podnoszenia kultury i katolickiego światopoglądu poprzez pracę i działalność pedagogiczną. Publikował artykuły w organie stowarzyszenia „Myśl Katolicka”. Za aktywną działalność społeczną władze carskie zmusiły go do opuszczenia Jasnej Góry. W latach 1903 –04 przebywał we Francji, gdzie pełnił obowiązki kapelana przy polskich placówkach dla starych emigrantów. Ceniony jako misjonarz i kierownik duchowy reprezentował miejscowe duchowieństwo na kongresie katolickim w Paryżu. W 1904 r. udał się do Rzymu i tu przedstawił Ojcu Świętemu Piusowi X memoriał o sytuacji paulinów w zaborze rosyjskim. Powróciwszy do kraju został w 1912 r. po raz 3 zmuszony do opuszczenia Częstochowy, po tym jak podczas procesu Damazego Macocha oskarżył władze carskie o celowe rozbijanie kościoła od wewnątrz.

W latach 1914 -  1920 o. Przeździecki był przeorem w Krakowskim klasztorze oraz magistrem nowicjuszy. W 1918 r. założył Stowarzyszenie Sług Katolickich pw. Św. Julii tzw. Julitki dla opieki duchowej nad służącymi Krakowa. Należał do komitetu wykupu miejscowego kościoła św. Agnieszki z rąk Żydów.

W 1920 r. o. Przeździecki powrócił na Jasną Górę. Od r. 1921 prowadził Sodalicje Jasnogórskie. Z jego inicjatywy powstała Sodalicja Nauczycielek oraz Sodalicja Pań Mężatek, opiekującą się m.in. upadłymi dziewczętami. Prowadził również Sodalicje Męskie. Od r. 1922 organizował w drugą niedzielę każdego miesiąca spotkania wszystkich Sodalicji ze wspólnym nabożeństwem, z Komunią św. i kazaniem. Uwrażliwiał sodalisów na sprawy społeczne, troszczył się o życie duchowe oraz organizował dla nich kursy. Ok. 1923 r. utworzył Sodalicję Służebnic Najświętszej Rodziny należącą do Trzeciego Zakonu św. Franciszka. Jej członkinie miały wiernie i ściśle wypełniać przykazania Boże i kościelne oraz cnoty ewangeliczne w swoich rodzinach, wychowywać dzieci swoje lub przybrane, wg zasad żywej wiary i surowej moralności katolickiej i czuwać troskliwie nad obyczajami domowników, dając we wszystkim przykład własnego życia, przeciwdziałając duchowi bezbożnictwa i moralnego zepsucia.

O. Przeździecki jako Moderator Sodalicji zachęcał sodalisów do modlitwy w intencji Ojczyzny oraz na uproszenie odrodzenia duchowego dla Polski. Prosił Panie z Sodalicji Mężatek, aby przystępowały w tej intencji do Komunii św. Codziennie kto inny. W r. 1928 zdecydowano się na przyjmowanie Komunii św. na uproszenie pokoju i polepszenie stosunków z Niemcami, Rosją i Litwą. Tak więc: na polepszenie stosunków z Niemcami przyjmowano Komunię św. w pierwszy poniedziałek miesiąca, z Rosją - w pierwszy wtorek miesiąca, a z Litwinami w pierwszą środę miesiąca. Na taką samą intencję w tym samym roku, na wskutek propozycji O. Piusa, 20 sodalisów z Sodalicji Męskiej zdecydowało się na przyjmowanie Komunii św. w tych samych dniach w powyższych intencjach. Ponadto zobowiązali się do przyjmowania Komunii św. w każdą sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca, na intencję Polski. Ta sama Sodalicja Męska, uczestniczyła we Mszy św. dziękczynnej i przyjmowała Komunię św. w każdym roku - dnia 15 sierpnia, poczynając od 1931 r., dziękując za „Cud nad Wisłą" roku 1920. Patriotyzm i miłość do Ojczyzny Sodalicje Jasnogórskie okazywały także uczestnicząc we Mszy św. i przyjmując Komunię św. w święta narodowe i rocznice narodowe oraz urządzając okolicznościowe akademie m.in. w rocznice: 3 maja, powstania listopadowego, styczniowego. Sodalicje wystawiały różne sztuki sceniczne m.in. "Noc Listopadową" Stanisława Wyspiańskiego.

W 1931 r. o. Przeździecki został wybrany Generałem Zakonu. Wybór został ponowiony na Kapitule Generalnej w 1937 r. Kierując zakonem doprowadził do wybudowania liceum paulinów w Krakowie, restytuowania zakonu na Węgrzech i we Włoszech, przyczynił się do modernizacji budowli jasnogórskich m.in. wybudował hotel dla pielgrzymów, spowiednicę i bibliotekę. Rozwijał duszpasterstwo polonijne na Jasnej Górze. Opublikował liczne artykuły, przeważnie anonimowe w prasie katolickiej.

 

Ojciec gen. Józef Przeździecki zmarł 2.10.1942 r. na Jasnej Górze.