Katolicy.eu

Ks. Julian Borówko, duszpasterz Polaków ZSRR.

 

Julian Borówko ur. się 1886 r. w Linkiszkach na Wileńszczyźnie. Czując głos Bożego powołani wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie. Po jego ukończeniu przyjął w 1910 r. święcenia kapłańskie. W 1917 r., za krytykę postępowania oficera armii niemieckiej okupującej Wileńszczyznę, został skazany na 3 miesiące wiezienia. Wyrok odbył w więzieniu w Białymstoku.

W 1923 r. ks. Borówko został proboszczem w Borunach koło Oszmiany. W 1937 r. objął parafię Repla koło Wołkowyska. Tu przeżył  lata drugiej wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych i włączeniu ziem wschodnich II Rzeczpospolitej w granice ZSRS, nie zdecydował się na repatriację i pozostał wśród swoich parafian.

24.11.1948 r. ks. Borówko został aresztowany przez agentów MGB. W uzasadnieniu decyzji o aresztowaniu napisano: „Borówko jest nieprzejednanym wrogiem władzy sowieckiej, prowadzi aktywną antysowiecką i nacjonalistyczną działalność, skierowaną przeciwko przywódcom partii i gospodarczo – politycznym decyzjom władzy na wsi. W czasie okupacji niemieckiej na terenie obwodu grodzieńskiego Borówko utrzymywał przestępcze kontakty z żandarmerią i władzami niemieckimi i dopuszczał się zdradzieckiej działalności wobec rządu Sowieckiego. A po wypędzeniu faszystowskich okupantów z terytorium obwodu grodzieńskiego wszedł na drogę jawnej wrogiej działalności, występując z kościelnej ambony a antysowieckimi wypowiedziami o prowokacyjnym charakterze i rzucając oszczerstwa na gospodarczy ustrój Sowiecki”.

Jeden ze świadków oskarżenia Iwan Pietrowicz Bublej zeznał, iż ks. Borówko słuchał radia z USA i Anglii oraz, że w 1948 r. powiedział: „Prawosławne duchowieństwo popłynęło na łódce komunistów i wyższa prawosławna władza wypełnia wolę komunistów. Taką władzę duchowną komuniści chcieliby narzucić i katolickiemu duchowieństwu, ale, my katolicy, na to nigdy się nie zgodziliśmy i nie zgodzimy, żeby katolickim duchowieństwem rządzili komuniści”.

Po czterech miesiącach śledztwa, ks. Borówko został skazany na 25 lat łagrów, 5 lat pozbawienia praw publicznych i konfiskatę mienia. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że „Systematycznie prowadził wśród ludności kontrrewolucyjną działalność. Np. w 1938 r. występował przeciwko rozbojowi komunizmu w Polsce, a w 1941 r. w oszczerczy sposób wyrażał się o sowieckiej władzy. Jesienią 1947 r. wypowiadał antysowieckie poglądy na temat Sowieckiego ustroju gospodarczego, a zimą 1948 r. oczerniał zewnętrzną politykę sowiecką”.

Ks. Borówko w sowieckich łagrach spędził 6 lat.

Ks. Borówko odzyskał wolność 5.03.1955 r. Następnie powrócił do Repla, gdzie wznowił działalność duszpasterską. W 1957 r. wystąpił do przewodniczącego Sądu Najwyższego ZSRS o rewizję wyroku i pełną rehabilitację. Podobne pismo skierował do przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRS. Rehabilitacja jednak wówczas nie nastąpiła.

Ks. Jan Mianowski tak zapamiętał ks. Borówkę: Był to dobry kapłan, wyspaniały gospodarz i zaawansowany myśliwy (...) Był to człowiek bardzo odporny na zmęczenie fizyczne. Był bardzo gościnny, raz wyprawił huczne dożynki, prości ludzie bawili się na dole, a <towarzystwo> na górze.

 

Ks. Julian Borówko zm. 10.03.1964 r. w Repli. W 1998 r. został zrehabilitowany przez Sąd Najwyższy Republiki Białorusi.